Category: ສື່ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ຈົ່ງມີສະຕິ! ຢ່າຫຼົງເຊື່ອຄຳໂຄສະນາທີ່ເກີນຈິງ, ເພາະທ່ານອາດຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງ ” ການຄ້າມະນຸດ “

https://www.youtube.com/watch?v=tRhOi8z9AZM

Scan the code