ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ທີ່ບໍ່ປະຈຳການ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

  1. ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ
  2. ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
  3. ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ

ດາວໂຫຼດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

Scan the code